top of page

προσκληση / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ.

Το BLUE LAB, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, έχει σχεδιάσει ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών με σκοπό τη μετάβαση από τον πειραματισμό και την παραγωγή πρωτοτύπων προϊόντων στη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων στη Γαλάζια Οικονομία. Με την παρούσα πρόσκληση το BLUE LAB διοργανώνει τον 6o κύκλο του προγράμματος αυτού, κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες ωρίμανσης ιδεών προκειμένου να μετεξελιχθούν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε τρία (3) στάδια:

 • Στάδιο 1. Διάγνωση επιχειρηματικών αναγκών και αναγκών υποστήριξης, κατά το οποίο η ομάδα του Blue Lab προσδιορίζει τις ανάγκες της κάθε ομάδας και διαμορφώνει, σε συνεργασία πάντα με  την ομάδα, το πλάνο υποστήριξης της για τα επόμενα στάδια που ακολουθούν

 • Στάδιο 2. Συμβουλευτική ενημέρωση, κατά το οποίο η κάθε ομάδα, ανάλογα με τη διάγνωση αναγκών υποστήριξης που διενεργήθηκε στο προηγούμενο στάδιο, παρακολουθεί ευέλικτους κύκλους σεμιναρίων συμβουλευτικής ενημέρωσης, οι οποίοι  ενισχύουν την ικανότητά της για εξειδίκευση/ωρίμανση των ιδεών τους σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.  Τα σεμινάρια αυτά είναι συνολικής διάρκειας 80 ωρών, παραδίνονται ανά 4ωρο και  προσφέρουν τεχνογνωσία, υποδείγματα και επιχειρηματικά εργαλεία καλύπτοντας διαφορετικές θεματικές ενότητες επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως:

 1. Πληροφορίες για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στον Πειραιά

 2. Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων,

 3. Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan),

 4. Τεχνικές πρόσβασης στην αγορά (marketing),

 5. Χρηματοοικονομική διαχείριση,

 6. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HR management)

 7. Διοίκηση έργων

 8. Τεχνικές διαπραγμάτευσης

 9. Παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών

 10. Καινοτομία & επιχειρηματικότητα

 11. Διανοητική ιδιοκτησία – Ανταγωνισμός

 12. Ανάπτυξη συνεργασιών & δικτύωση,

 13. Χρηματοδότηση επενδύσεων,

 14. Πρόσβαση η/και απόκτηση 3D Printers και λογισμικού σχεδίασης

 • Στάδιο 3. Εξατομικευμένη υποστήριξη των επιχειρηματικών ιδεών (mentoring, coaching), κατά το οποίο η κάθε ομάδα συνεργάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, με την ομάδα του Blue Lab. Η συνεργασία αυτή σκοπό έχει να τους βοηθήσει να εξειδικεύσουν την ιδέα τους από επιχειρηματική σκοπιά, ώστε να μετεξελιχθεί σε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών γίνεται μέσω της διενέργειας εξατομικευμένων συναντήσεων / συνεδριών υποστήριξης  με τις ομάδες, συνολικής διάρκειας 40 ωρών για κάθε επιχειρηματική ιδέα.

Εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που βίωσε και βιώνει η χώρα μας λόγω της πανδημίας του COVID-19, το Πρόγραμμα, τόσο ως προς το σκέλος της διάγνωσης αναγκών και της συμβουλευτικής ενημέρωσης, όσο και ως προς το σκέλος της εξατομικευμένης υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών, θα διεξαχθεί εξ’ αποστάσεως με σύγχρονο τρόπο.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σπουδαστές ή και μεμονωμένα άτομα που σκοπεύουν να αναλάβουν εγχειρήματα με υψηλή απόδοση επένδυσης στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και επιθυμούν να ωριμάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα του BLUE LAB μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν την ιδέα την οποία επιθυμούν να εξελίξουν σε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Αιτήσεις που θα υποβληθούν πέραν της αναφερόμενης ημερομηνίας θα λαμβάνονται υπ’ όψη και αναλόγως των χρονικών περιθωρίων θα εξετάζεται η συμμετοχή τους στον τρέχοντα ή στον επόμενο κύκλο.

Ο 6ος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει τον Ιούνιο  2021, θα διεξάγεται δε πρωινές  ή απογευματινές ώρες, με βάση τον προγραμματισμό του Blue Lab και τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερόμενων.

Για τον 6ο κύκλο του Προγράμματος θα επιλεγούν, μετά από αξιολόγηση, 10 ενδιαφερόμενες ομάδες ή αλλιώς 10 επιχειρηματικές ιδέες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Κάθε ένα από τα κατωτέρω κριτήρια βαθμολογείται σε μία προκαθορισμένη κλίματα (π.χ. 1-10), ενώ η βαθμολογία αυτή σταθμίζεται με βάση προκαθορισμένους συντελεστές βαρύτητας, ανάλογα με την σπουδαιότητα του κάθε κριτηρίου, όπως φαίνεται στο παράδειγμα που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

2019-10-29_195141.jpg

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας αξιολόγησης, το Blue Lab είναι ενδεχόμενο να διενεργήσει συνεντεύξεις (εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) των υποψηφίων με στελέχη / εκπροσώπους του Blue Lab, προκειμένου να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα των υποψήφιων επιχειρηματικών ιδεών.

Σημειώνεται ότι μεταξύ ισοβαθμούντων αιτήσεων θα δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που προτείνεται να δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και στους ευρύτερους θεματικούς τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως:

 • Θαλάσσιες μεταφορές

 • Ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα

 • Παράκτιος τουρισμός και τουρισμός κρουαζιέρας

 • Γαλάζια βιοτεχνολογία

 • Αφαλάτωση

 • Εξόρυξη αδρανών υλικών

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

 • Αιολική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 • Εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου

bottom of page