top of page
ΣΚΟΠΟΣ και Στοχοσ.

Το Blue Lab αποτελεί το πρώτο κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά που σκοπό έχει να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων, ιδεών και προϊόντων με χρήση προηγμένης τεχνολογίας, πάντα με γνώμονα τη Γαλάζια Oικονομία.

Αποτελεί έναν μοντέρνο και τεχνολογικά προηγμένο χώρο που υποδέχεται νέους που θέλουν να αναπτύξουν τεχνολογικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, καλλιεργώντας, μέσα από μια σειρά υπηρεσιών, το πνεύμα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Στο «γαλάζιο εργαστήριο» του Δήμου Πειραιά οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν συνολικά για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, να γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν πάνω σε κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, όπως αυτές του 3D printing και των μικροηλεκτρονικών συστημάτων και να μάθουν για τις σύγχρονες τάσεις της γαλάζιας ανάπτυξης όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα.

Ταυτόχρονα, και μέσα από μια σειρά παράλληλων ενεργειών όπως workshops, σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά., το κέντρο δημιουργεί ένα δυναμικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ αγοράς και επιχειρηματικών ομάδων, με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης καθώς και συνεργασιών.

Οι άνθρωποι του Blue Lab, προερχόμενοι από την αγορά,  υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες των δράσεων μέσα από μια σειρά συμβουλευτικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν ειδικά για το κέντρο, προσαρμόζοντας τα στις ανάγκες της κάθε ομάδας, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα κάθε συμμετέχοντα και κάθε ιδέας. Ταυτόχρονα η ομάδα του Blue Lab παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου και φροντίζει ώστε το Κέντρο να είναι πάντα στο κέντρο των εξελίξεων.

Στόχος του Blue Lab είναι να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την παραγωγή και ανάπτυξη γαλάζιων προϊόντων που διαμορφώνουν τις τάσεις της αγοράς, προάγουν τη βιωσιμότητα και ενισχύουν την ανάπτυξη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
δικαιουχοι.

Οι βασικές υπηρεσίες του Blue Lab είναι συνολικά 3 και κατηγοριοποιούνται σε υπηρεσίες  αξιοποίησης τεχνολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές  επισκέψεις.  


Οι υπηρεσίες αξιοποίησης τεχνολογικού εξοπλισμού από εξοικειωμένους χρήστες  επισκέψεις παρέχονται όλο το έτος, ανεξαρτήτως κύκλου ενώ τα τεχνολογικά σεμινάρια και  οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικής  ανακοίνωσης/πρόσκλησης που ανακοινώνεται στο site του Bluelab. 


Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες του Blue Lab: 


• Σε ομάδες ή άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν με τη χρήση  προηγμένων λογισμικών 3D σχεδίασης, εξοπλισμού 3D εκτύπωσης αλλά και εξελιγμένων  αισθητήρων, ενεργοποιητών και μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων. 


• Σε σχολεία (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή ομάδες σπουδαστών ή  μαθητών που θέλουν να γνωρίσουν τις δυνατότητες του προηγμένου τεχνολογικού  εξοπλισμού. 


• Σε εξοικειωμένα με τον ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό άτομα ή ομάδες που επιθυμούν  να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό προκειμένου να παραχθούν δοκιμαστικά προϊόντα,  πρωτότυπα ή μεμονωμένα αντικείμενα. 


• Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό  και τον χώρο του Bluelab ως σημείο συνάντησης, μελέτης και δικτύωσης. 


Καθώς οι κατηγορίες των συμμετεχόντων διαφέρουν μεταξύ τους, οι υπηρεσίες  αναπτύσσονται αντίστοιχα, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ανάγκες κάθε ομάδας  στοχευμένα. 


Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και τον τρόπο συμμετοχής επικοινωνήστε εδώ.

g10689.png
γαλαζια αναπτυξη.

H έννοια της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα της Ευρώπης. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης καθώς και των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν σημαντικούς μοχλούς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες (παραδοσιακές και μη) που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσύστημα. Παραδοσιακές δραστηριότητες θεωρούνται η αλιεία, ο τουρισμός, οι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες  και οι θαλάσσιες μεταφορές, ενώ στις νέες δραστηριότητες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων  η παραγωγή ενέργειας από τη θάλασσα, οι υδατοκαλλιέργειες, η εξαγωγή στερεών, υγρών και αέριων ορυκτών από τον υποθαλάσσιο πυθμένα καθώς και η θαλάσσια βιοτεχνολογία.

Το βάρος που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γαλάζια Ανάπτυξη και Οικονομία δεν είναι τυχαίο καθώς οι  δυνατότητες ανάπτυξης, καινοτομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που παρουσιάζει είναι πολύ μεγάλες. Υπολογίζεται ότι στον τομέα αυτό απασχολούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5.4 εκατ. άτομα ενώ το παραγόμενο προϊόν ανέρχεται ετησίως σε περίπου 500 δις €. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η στρατηγική Γαλάζιας Ανάπτυξης της ΕΕ αναπτύσσει τρεις άξονες προτεραιοτήτων εστιάζοντας:

  • Στην αύξηση των σημερινών γνώσεων, τεχνολογιών και διαθέσιμων πληροφοριών για το θαλάσσιο περιβάλλον

  • Στην ενίσχυση τομέων του κλάδου που έχουν προοπτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

  • Στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων και πολιτικών ανάλογων με τις ιδιαιτερότητες κάθε θαλάσσιας περιοχής

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Γαλάζια Ανάπτυξη και την ανάλογη στρατηγική της ΕΕ  

ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
g6964-2-6-5-0-0.png
Δημοσ πειραια.

Ο Πειραιάς αποτελεί σήμερα το δεύτερο σημαντικότερο Μητροπολιτικό Κέντρο της Περιφέρειας Αττικής μετά την Αθήνα και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Παράλληλα, αποτελεί το επίκεντρο ενός ευρύτερου παραγωγικού συστήματος και μιας ευρείας αγοράς εργασίας, με νευραλγικό ρόλο στη ζωή και την οικονομία της Αττικής και της χώρας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της δυναμικής αυτής, ο Δήμος Πειραιά ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, προκειμένου να μπορέσει συντεταγμένα να δρομολογήσει δράσεις που θα καταστήσουν την πόλη ένα Καινοτόμο, Ανταγωνιστικό και Ανθεκτικό Κέντρο Οργάνωσης και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων σχετικών με τη Γαλάζια Οικονομία. Αυτό είναι εξάλλου και το όραμα του Πειραιά για το μέλλον. Ο Δήμος Πειραιά αποτελεί μάλιστα έναν από τους πρώτους δήμους που έχει στρατηγική για την γαλάζια ανάπτυξη.

 

Η στρατηγική αυτή, που εκτείνεται χρονικά έως το 2024, είναι ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της Γαλάζιας Ανάπτυξης, περιλαμβάνοντας άξονες προτεραιότητας ενεργειών που προσβλέπουν μεταξύ άλλων στην προώθηση της γνώσης και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε θέματα Γαλάζιας Οικονομίας.

Το Blue Lab αποτελεί μια καινοτόμα ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση, με απώτερο σκοπό την παραγωγή και προαγωγή της καινοτομίας καθώς και τη σύνδεση της με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Πειραιά έχει και στο παρελθόν υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία ανάλογες δράσεις όπως αυτές του Blue Growth Piraeus και του BLUACT.

Περισσότερα για το Δήμο Πειραιά εδώ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
περιφερεια αττικησ.

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής και σύμφωνα με τη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020, επιλέγει να επενδύσει στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, καθώς αναγνωρίζει τον τομέα αυτό ως έναν από τους τρεις τομείς εξειδίκευσης σε όρους απασχόλησης. Συνιστά μια περιοχή με πολλές προοπτικές ανάπτυξης και επένδυσης για την Περιφέρεια σε τομείς όπως το θαλάσσιο περιβάλλον και ο θαλάσσιος τουρισμός, οι πλωτές μεταφορές, η διαχείριση των εμπορευμάτων και της αλυσίδας εφοδιασμού, η ναυπήγηση σκαφών, η ιχθυοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια.

 

Επίσης, η ενίσχυση και προώθηση της έρευνας, καινοτομίας και νέας γνώσης και η σύνδεσή τους με την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών είναι, πέρα από ευρωπαϊκή, εθνική, και περιφερειακή προτεραιότητα.

Το Blue Lab εντάσσεται στην πρόθεση της Περιφέρειας, με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία,  να καταβληθεί προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κουλτούρα καινοτομίας που να  προσανατολιστεί και συνδεθεί με νέα, πρωτότυπα και ανταγωνιστικά προϊόντα και  υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις, στην οικονομία και  στην κοινωνία. 


Η δημιουργία και λειτουργία του Blue Lab για τα επόμενα έτη χρηματοδοτείται από πόρους  της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Πειραιά  (ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 34/2018 του περιφερειακού Συμβουλίου). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
bottom of page